press bricks nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press bricks nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press bricks giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press bricks.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • press bricks

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ép gạch