perfect vacuum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfect vacuum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfect vacuum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfect vacuum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perfect vacuum

    * kỹ thuật

    chân không tuyệt đối

    điện lạnh:

    chân không hoàn toàn