perfectionistic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfectionistic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfectionistic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfectionistic.

Từ điển Anh Việt

  • perfectionistic

    xem perfectionism