perfect biding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfect biding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfect biding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfect biding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perfect biding

    * kỹ thuật

    đóng sách không khâu

    sự đóng dán sách

    sự đóng sách hoàn chỉnh