perfect gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfect gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfect gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfect gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • perfect gas

  * kỹ thuật

  khí lý tưởng

  điện lạnh:

  khí hoàn hảo

  vật lý:

  khí lý tuởng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • perfect gas

  Similar:

  ideal gas: a hypothetical gas with molecules of negligible size that exert no intermolecular forces