perfect code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfect code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfect code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfect code.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perfect code

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mã hoàn thiện