perfect hinge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfect hinge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfect hinge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfect hinge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perfect hinge

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khớp lý tưởng