perfect elastic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfect elastic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfect elastic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfect elastic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perfect elastic

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đàn hồi hoàn toàn