perfect fourth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfect fourth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfect fourth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfect fourth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perfect fourth

    * kỹ thuật

    quãng bốn đủ