perfectible nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfectible nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfectible giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfectible.

Từ điển Anh Việt

  • perfectible

    /pə'fektəbl/

    * tính từ

    có thể hoàn thành, có thể hoàn thiện, có thể làm hoàn hảo, có thể làm hoàn toàn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • perfectible

    capable of becoming or being made perfect