perfectiveness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfectiveness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfectiveness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfectiveness.

Từ điển Anh Việt

  • perfectiveness

    xem perfective