perfect gas law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfect gas law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfect gas law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfect gas law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perfect gas law

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    định luật khí lý tưởng