perfect cleavage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfect cleavage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfect cleavage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfect cleavage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perfect cleavage

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cát khai hoàn toàn