perfectness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfectness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfectness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfectness.

Từ điển Anh Việt

  • perfectness

    xem perfect