perfect jump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfect jump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfect jump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfect jump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perfect jump

    * kỹ thuật

    nước chảy hoàn toàn