perfect crystal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfect crystal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfect crystal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfect crystal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perfect crystal

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tinh thể hoàn hảo

    tinh thể lý tuởng