perfect lubricant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfect lubricant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfect lubricant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfect lubricant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perfect lubricant

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chất bôi trơn hoàn hảo