perfective nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfective nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfective giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfective.

Từ điển Anh Việt

  • perfective

    /pə'fektiv/

    * tính từ

    để làm cho hoàn hảo; đưa đến chỗ hoàn hảo

    (ngôn ngữ học) hoàn thành

Từ điển Anh Anh - Wordnet