perfect condition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfect condition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfect condition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfect condition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perfect condition

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    điều kiện lý tưởng