perfect number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfect number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfect number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfect number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perfect number

    * kỹ thuật

    số hoàn chỉnh

    toán & tin:

    số hoàn toàn