perfect fifth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfect fifth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfect fifth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfect fifth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perfect fifth

    * kỹ thuật

    vật lý:

    quãng năm đủ