perfect game nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfect game nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfect game giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfect game.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • perfect game

    a game in which a pitcher does not allow any opposing player to reach base

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).