perfect restitution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfect restitution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfect restitution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfect restitution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perfect restitution

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự phục hồi hoàn hảo