paper tractor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper tractor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper tractor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper tractor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paper tractor

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ kéo giấy