paper packet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper packet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper packet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper packet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paper packet

    * kinh tế

    gói giấy

    gói mềm (thuốc lá)