paper machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paper machine

    * kỹ thuật

    máy xeo giấy