paper extraction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper extraction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper extraction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper extraction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paper extraction

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự rút giấy