mark off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mark off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mark off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mark off.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mark off

  set boundaries to and delimit

  mark out the territory

  Synonyms: mark out

  Similar:

  check: put a check mark on or near or next to

  Please check each name on the list

  tick off the items

  mark off the units

  Synonyms: check off, mark, tick off, tick

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).