marker tag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marker tag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marker tag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marker tag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marker tag

    * kinh tế

    ghim để làm dấu