marker bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marker bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marker bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marker bed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marker bed

    * kỹ thuật

    lớp đánh dấu