marker strip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marker strip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marker strip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marker strip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marker strip

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bảng đánh dấu