marker variable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marker variable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marker variable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marker variable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marker variable

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    biến số lưỡng trị