marker-off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marker-off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marker-off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marker-off.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marker-off

    * kỹ thuật

    thợ lấy dấu