marker type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marker type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marker type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marker type.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marker type

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kiểu đánh dấu