marker pulse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marker pulse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marker pulse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marker pulse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marker pulse

    * kỹ thuật

    xung đánh dấu