marker pen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marker pen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marker pen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marker pen.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marker pen

    * kinh tế

    bút đánh dấu