marker-out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marker-out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marker-out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marker-out.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marker-out

    * kỹ thuật

    thợ lấy dấu