marker bit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marker bit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marker bit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marker bit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marker bit

    * kỹ thuật

    bit dấu hiệu