marker post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marker post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marker post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marker post.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marker post

    * kỹ thuật

    cọc mốc

    cột mốc