marker off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marker off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marker off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marker off.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marker off

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thợ vạch dấu