marker horizon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marker horizon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marker horizon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marker horizon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marker horizon

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tầng đánh dấu