markstone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

markstone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm markstone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của markstone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • markstone

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đá mốc