markings nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

markings nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm markings giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của markings.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • markings

    * kinh tế

    số doanh vụ trong ngày

    tổng số doanh vụ một ngày