mark-sense nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mark-sense nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mark-sense giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mark-sense.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mark-sense

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cảm dấu