marked pen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marked pen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marked pen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marked pen.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marked pen

    * kinh tế

    bút đánh dấu