marked-to-marked daily nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marked-to-marked daily nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marked-to-marked daily giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marked-to-marked daily.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marked-to-marked daily

    * kinh tế

    tính toán hàng ngày