marked document nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marked document nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marked document giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marked document.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marked document

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tài liệu có dán nhãn

    tài liệu có đánh dấu