marked abstract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marked abstract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marked abstract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marked abstract.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marked abstract

    * kinh tế

    bản trích yếu có thêm lời chú