markedly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

markedly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm markedly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của markedly.

Từ điển Anh Việt

  • markedly

    * phó từ

    rõ ràng; rõ rệt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • markedly

    in a clearly noticeable manner

    sales of luxury cars dropped markedly