marked section start nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marked section start nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marked section start giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marked section start.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marked section start

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bắt đầu vùng đánh dấu